Jazyky

Zpráva o stěhování sbírek Národního muzea

popis

Kustos Václav Schulz podává zprávu prezidentovi Společnosti Muzea království Českého o stěhování sbírek archivu a sbírky archeologické, o podmínkách v novostavbě i organizačních problémech.  Vaše Osvícenosti! Pane praesidente Společnosti musea Království českého! Z uložení Vaší Osvícenosti započal jsem ve vší úctě podepsaný dne 9. března t. r. stěhovati archiv a sbírku sfragistickou a práci tu v právě minulých dnech jsem dokončil. Sbírka sfragistická, pokud pan bibliotekář ji předal, byla vyčistěna, zhruba roztříděna, v šuplatech uložena a zapečetěna; tak zůstane v místnosti archivu, až nové skříně pro ní budou dodány. Při tom dovoluji si podotknouti, že sbírka sfragistická s heraldickou vlastně jeden celek tvoří, any vzájemně se doplňují a určují. Nyní rozdělené měly by proto býti spojeny. Archiv uložen byl hned do příslušných skříní, jichž zámky však tak chatrné byly, že k žádosti mé musely býti odtrhány a důkladně opraveny. Aby však umístění jeho definitivní provedeno býti mohlo, jest nutno již nyní odevzdati mu, co do něho patří. Jsou to vedle výtěžku ze systematického výzkumu archivů především knihy městské, které formou i obsahem sem přináležejí a nyní v jedné skříni v knihovně uloženy jsou beze vší organické spojitosti s oddíly ostatními. Ješto některé knihy takové buď celé buď v zlomcích v archivu již jsou a od badatelů jen zde hledány bývají, dovoluji si snažně žádati, aby i ostatní z knihovny vyřaděny a archivu přiděleny byly. Obtíží věc ta panu bibliotekáři nezpůsobí žádných, ješto, jak uvedeno, všecky knihy ty pohromadě v jediné skříni jsou uchovány. Co o knihách městských platí zároveň i o oněch soudu Komorního, které též v knihovně posud umístěny jsou. Za příznivého nynějšího počasí počal jsem potom stěhovati i sbírku praehistorickou, což pokročilo tak, že obtížnější polovice sbírky již jest přenešena. Nesnáze působí tu nedostatek vedlejších místností v budově nové, jež mimo to potřebným nábytkem ani opatřeny nebyl. Pracovny ve spodním přízemí jsou v pravém slova smyslu lednicí, kdež nikdo bez nezbytného nastuzení delší chvíli prodleti nesmí. Žádal jsem o prkenou podlahu aspoň v jedné z obou místností pro sbírku použitých, ale žádosti té prý vyhověno býti nemůže. V následujících dnech hodlám přestěhovati ještě část sbírky praehistorické. Zda-li bude možno přenésti vše, zdá se pochybným, pro nedostatek místa a skříní, jež snad až ku konci roku dodány budou. Při příležitosti této dovoluji si Vaši Osvícenost, pane praesidente, obtěžovati i záležitostí osobní. Z denních pražských listů dozvěděl jsem se, že slavný Správní Výbor jmenoval v poslední své schůzi kustoda historické archaeologie a ethnografie. Ve schůzi téhož Výboru dne 27. listopadu 1880. odbývané byl jsem ve vší úctě podepsaný jmenován "kustodem archivu a sbírek archaeologických" beze všeho obmezení v tom rozsahu, jak kustodem archaeologie býval předtím konservator pan Fr. Beneš; co takový přijímal jsem i přírůstky a potvrzoval přijmutí jich v knize zápisné. Toliko, poněvadž pan bibliotekář v úzkostlivosti své všecky cennější věci v rukou svých míti chtěl, ponechal jsem jemu s vědomím a souhlasem správy musejní řízení všech jednotlivých oddělení a uchovávání drahocennějších věcí všech i praehistorických. Stav takový trpěn jedině z toho ohledu, aby pan bibliotekář při své bezmezné úzkostlivosti se nerozčiloval. Když svého času k návrhu člena sl. Správního výboru pana prof. Dr Kalouska svolána byla komise k reorganisaci sbírek musejních vůbec, učinil jsem ve schůzi té případné návrhy, jak i kustodové ostatní učinili. Z plánů tu naznačených neproveden žádný. I zdálo se, že celá myšlénka padla. Teprv v poslední své schůzi sl. Výbor ustanovil nového kustoda, kustoda oddělení, jehož správcem dávno předtím byl jsem jmenován; jmenování to nikdy nebylo odvoláno, nikdy úředně - mimo onu schůzi komise - nebyl jsem tázán, jak si roztřídění sbírek v nové budově představuji, nikdy nebyla mi udělena z úřadování v ústavu důtka, naopak spíše častěji pochvalná učiněna zmínka. A nyní z denních časopisů teprv musím se dovídati, že jmenován byl na mé místo nový kustos, že byl jsem tedy prostě sesazen a odstraněn, aniž bych o tom nejmenšího tušení míval. Uvádím to vše ne z důvodu, že bych měl snad málo práce se sbírkami mně posud svěřenými, té jest i nyní na jednu sílu až příliš, ale z té příčiny, že způsob, jaký tu sl. Výbor volil, vrhá příliš pochybné světlo na posavádní mé úřadování v ústavu a i v širší veřejnosti, pokud o Museum se zajímá, vykládán byl tak, jako by snad z příčin Bůh ví jakých bývala důležitá sbírka musejní dozoru mému odňata. Kdybych byl býval tázán, byl bych si dovolil podati návrh na nové roztřídění historických sbírek musejních v budově nové dle příbuznosti jednotlivých skupin, aby posavádním nesnázím a nepříjemnostem se předešlo; ale tázán jsem nebyl, než prostě zbaven jednoho oddělení dříve mně svěřených sbírek, zbaven bez udání jakékoli příčiny, ba o skutku tom ani neuvědomněn! Dovoluji si k této pro mne soukromě i ve veřejnosti na nejvýš traplivé věci obrátiti pozornost Vaší Osvícenosti, aniž bych si osoboval jakkoli mínění své projeviti. Doufám, že mi přímá tato slova ve zlé vykládána nebudou. Vaší Osvícenosti v nejhlubší úctě Václav Schulz kustos Musea Kr. č. V Praze dne 3. dubna 1892

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Úřední fondy
skupina
Národní muzeum - Registratura
typ sbírky
Archiválie
datace
19. století, 3. 4. 1892
lokalita/místo vzniku
Česká republika, České země
materiál
Papír
technika
Rukopis
inventární číslo
Archiv NM, RNM-ANM, inv. č. 180, V. Schulz, Zpráva o stěhování sbírek

podobné předměty