Jazyky

Dopis Heinricha Schliemanna

popis

Dopis datovaný v Tróji u Dardanell 15. března 1890 je součástí osobní pozůstalosti českého orientalisty Václava Justina Práška (1853-1924). Poslal mu ho světově proslulý archeolog, objevitel Tróje, Heinrich Schliemann (1822-1890) ze svého posledního výzkumného pobytu v této lokalitě. Pracovní sezóna v Tróji toho roku začala 1. března mezinárodní vědeckou konferencí, která měla obhájit správnost Schliemannových dosavadních výsledků. Závěrečný protokol konference se stručnou rekapitulací výzkumu, který byl k dopisu přiložen, se ve fondu nedochoval. Vykopávky byly koncem srpna předčasně ukončeny z důvodu Schliemannových vážných zdravotních problémů se sluchem, které na podzim nevyřešila ani operace v německém Halle. Při zpáteční cestě domů do Athén Heinrich Schliemann náhle zemřel 26. prosince 1890 v Neapoli. _______________________________________________________ Troia bei den Dardanellen 15 März 1890 Hochgeehrter Herr Prof[esso]r Dr J. V. Prášek Kolin, Kön[igreich] Böhmen In Beantwortung Ihres Geehrten vom 3 d[iese]s M[ona]ts sende ich Ihnen heute 1 Ex[emplar] des Protokolls „Hissarlik Ilion" und bemerke, daß Sie meine Photographie in dem soeben bei Brockhaus in Leipzig erschienenen Schuchhardt's chen Buch „Schliemann's Ausgrabungen" finden. Die Photographie meines Hauses „????? ????????" kriegen Sie beim Hofphotographen N. Raschkow junior in Breslau, der auch, wie ich mich so eben erinnere, meine Photographie zum Verkauf hat. Abbildungen meiner Funde in Troia finden Sie in meinen Bü-chern „Ílios" und „Troja". Ich bin hier mit der Fortschung der Ausgra-bungen beschäftigt. Hochachtungsvoll ergebst H. Schliemann___________________________________________________ Trója u Dardanell 15. března 1890 Velectěnému panu prof. dr. J. V. Práškovi Kolín, království České V odpověď Vaší ctěnosti ze 3. tohoto měsíce zasílám Vám dnes 1 exemplář protokolu „Hissarlik Ilion" a podotýkám. že moje fotografie najdete v Schuchhardtově knize „Schliemannovy vykopávky", právě vydané u Brockhause v Lipsku. Fotografie mého domu „Ilios Miladron" obdržíte u dvorního fotografa N. Raschkowa juniora ve Vratislavi, který také, jak si teď právě vzpomínám, má moje fotografie k prodeji. Vyobrazení mých nálezů v Tróji najdete v mých knihách „Ílios" a „Troja". Jsem zde zaměstnán výzkumem vykopávek. V dokonalé úctě oddaný H. Schliemann

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Osobní fondy
skupina
Prášek Justin Václav
typ sbírky
Archiválie
autor předmětu
Heinrich Schliemann
datace
19. století, 15.3.1890
lokalita/místo vzniku
Bez určení
materiál
Papír
technika
Rukopis
inventární číslo
ANM, Václav Justin Prášek, inv. č. 838

podobné předměty